Cube 2 Sauerbraten – Opensource 3D Ego Shooter

Sauerbraten ist ein freier Multiplayer / Singleplayer First Person Shooter, der auf der Cube 2 Game Engine basiert.

http://sauerbraten.org/

http://cubeengine.com/

https://i0.wp.com/sauerbraten.sourceforge.net/newerer/screenshot_878348.jpg?resize=700%2C522

https://i0.wp.com/sauerbraten.sourceforge.net/newerer/screenshot_96727.jpg?resize=700%2C525

https://i0.wp.com/sauerbraten.sourceforge.net/newerer/screenshot_2073037.jpg?resize=700%2C420